การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 19 มี.ค. 64
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 15 มี.ค. 64
ผลการคัดเลือกข้าราชชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงราย - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 17 ก.พ. 64
การรับนิสิตเข้ารับศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง - - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สำนักงานจังหวัด) 15 ก.พ. 64
ขอเผยแพร่งบทดลองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายประจำเดือน มกราคม 2564 - - กลุ่มงานการเงินและบัญชี (ปกครองจังหวัด) 4 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครงาน - - ธุรการ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย) 4 ก.พ. 64
.:: ข่าวทั้งหมด ::.